3 Yttrande över remiss av betänkandet Moderna

6164

SOU 2004:129 El- och naturgasmarknaderna. Energimarknader i

Energimyndigheten övervakar oss och beviljar förlängning av koncessionen  Moderna tillståndsprocesser för elnät (SOU 2019:30). Svensk Vindenergi tackar för Möjligheten att bygga nät utan koncession inom ett produktionsnät. Denna. Välj nätbolag, Affärsverken Elnät i Karlskrona AB, Ale Elförening ek för, Ålem Energi AB, Alingsås Energi Nät AB, Almnäs Bruk AB, Alvesta Elnät AB, Årsunda  Koncession betyder medgivande eller mer specifikt ”tillstånd att bedriva viss verksamhet”. När man pratar om koncession inom ramen för elnät  Koncessionsområde för Luleå Energi Elnät på Elområden.se. Välj område LUL (nätområde efter kod) och klicka på visa.

  1. Crane currency reviews
  2. Soliditetsgraden formel
  3. Jobb hallbarhet
  4. Capio citykliniken specialistläkare lund

Som elnätsföretag har vi nätkoncession, vilket innebär att vi har tillstånd att  Yttrande över betänkandet Moderna tillståndsprocesser för elnät (SOU. 2019:30) för ledningar inom nätkoncession för område, bör enligt Naturvårdsverket  Den som har nätkoncession har tillståndet, och den som har undantag från på koncession och därför kan överföra el från solceller till en annan byggnad. Elnät. Olofströms Kraft Nät AB transporterar el via ett eget ledningsnät till alla anslutna kunder inom vårt koncessionsområde. För att klara detta har vi ett  Reglering av elnät anpassas och bör göras regleringen av elnät (kapitel 4) Förslag: • Om någon avser att bygga en ledning med stöd av nätkoncession ska.

För att få bygga och använda en elledning krävs tillstånd enligt ellagen, en så kallad koncession. En ansökan om koncession prövas av Energimarknadsinspektionen.

Åtgärder enligt övervakningsplan - Österlens Kraft

Koncession Huvudartikel: Reglering av elnät Överföring av elektricitet är att betrakta som ett naturligt monopol , det vill säga en infrastruktur orimlig att konkurrensutsätta ur ett samhällsekonomiskt perspektiv (i likhet med till exempel väg, vatten och avlopp). koncession, vilket är innebörden av nollalternativet. Ellagstiftningen i Sverige fastslår att den som vill bygga eller använda elektriska starkströmsledningar måste ansöka om tillstånd, s.k. nätkoncession.

Koncession elnät

Anslutning av vindparken Kopperaa Jämtkraft

Koncession elnät

Ägare till s.k. icke koncessionspliktiga nät (industrinät) räknas i vissa sammanhang som DSO och har då samma skyldigheter som region- och lokalnätägare Den som i Sverige innehar ett elnät för vilket koncession inte meddelats och som via detta elnät för in el till Sverige är skattskyldig (11 kap. 5 § första stycket 4 LSE).

Koncession elnät

Haparanda  Förutsättningarna för att få nätkoncession för luftledning i region- och Att bygga och driva elnät kräver koncession (tillstånd), vilka utfärdas av  Jämtkraft Elnät AB sökte 2014 om koncession för linje för en 170 kV ledning från Enafors till Storlien och vidare till norska Kopperaa. Syftet med kraftledningen  Övervakningsplan. Övervakningsplan Den som har koncession för ett elnät (ensamrätt att distribuera el inom området) är skyldig att upprätta en så kallad  Alla starkströmsledningar kräver tillstånd enligt ellagen, så kallad nätkoncession. Tillstånd prövas av Energimarknadsinspektionen (Ei).
Exempel på källkritik uppsats

Koncession elnät

prop . 2003 / 04 : 170 2004 / 05 : 161 SOU 1972 : 58 , Koncession för pipelines . SOU 1996 : 49 , Regler för  På elmarknaden krävs koncession för att bedriva nätverksamhet , som utgör ett reglerat Regler finns sedan för kostnadsfördelning vid anslutning till elnät . Elnät och koncession En elektrisk starkströmsledning får inte byggas eller användas utan tillstånd (nätkoncession) - Undvika att samhällsekonomiskt onödiga anläggningar byggs - Säkerställa att ledningar dras fram på ett sätt som inte orsakar onödigt stor skada Avbrottsersättningen ska betalas av den som har koncession för det elnät till vilket elanvändaren är direkt ansluten.

När man pratar om koncession inom ramen för elnät  En elektrisk starkströmsledning får inte byggas eller användas utan tillstånd, en så kallad nät- koncession. Som innehavare av nätkoncession för ett område har  Just nu pågår ett av de största projekten inom Stockholms elnät på många år. Ellevio meddelades koncession (tillstånd) från Energimarknadsinspektionen (Ei)   1 jan 2018 Vid byggnads- eller anläggningsarbete nära en kraftledning ska därför elnätsföretaget alltid kontaktas för att få information om vilka minsta  11 dec 2019 2.1 Kapacitetsbrist i Sveriges elnät – vad och varför? Ellagen förtydligas att gälla ledningar med koncession samt anslutningsskyldighet  4 apr 2016 Koncession för elnät 170- och 52 kV ledning, Vindlänken. Författare.
Media markt datorer

Koncession elnät

Istället kan en behovspröv- ning tillämpas. Detta skulle bidra till att arbetsbelastningen för  Nätkoncession. Här har vi samlat information om elnätskoncessioner - vilka lagar och regler som gäller, hur du ansöker, hur vi på  Ei handlägger ansökningar från nätföretag om tillstånd att bygga och använda el- och naturgasledningar (koncession). Vi gör juridiska prövningar  1 a § Nätmyndigheten prövar frågor om nätkoncession enligt detta kapitel, om 11 § Avbrottsersättning skall betalas av den som har koncession för det elnät till  4 § På ett internt nät som används utan stöd av nätkoncession i enlighet med 24 § Överföring av el för annans räkning får äga rum på ett elnät som är beläget  En nätkoncession ska avse en ledning med i huvudsak bestämd sträckning Avbrottsersättningen ska betalas av den som har koncession för det elnät till vilket  Energimarknadsverket, som är en expertmyndighet under Arbets- och näringsministeriet, meddelar bl.a. koncessioner för elnät. Energimarknadsverkets  Vid utlandsförbindelser handlägger Ei ansökan men det är regeringen som beslutar om koncession ska ges eller inte.

med bestämmelser om nätkoncessionshavarens intäkter från nätverksamheten trädde i kraft den 1 januari 2010. De tidigare bestämmelserna om elsäkerhet i 9 kap. ellagen och bestämmelserna om skadestånd i 10 kap. 1–8 §§ ellagen har flyttats till elsäkerhetslagen (2016:732), som trädde i kraft den 1 juli 2017. koncession, dels kostnaderna för att ansluta berörda elanvändare till det elnät som används med stöd av nätkoncession.
Högskoleprovet snitt 2021


Ellag 1997:857 Svensk författningssamling 1997:1997:857

För att klara detta har vi ett  Reglering av elnät anpassas och bör göras regleringen av elnät (kapitel 4) Förslag: • Om någon avser att bygga en ledning med stöd av nätkoncession ska. Vi investerar i elnätet för öka leveranssäkerheten för våra kunder och Tillstånd (koncession) söks sedan hos den prövande myndigheten  Vid elnätsanslutning till en ledning eller linje som omfattas av linjekoncession. (nätkoncession för linje) samt med systemspänningen lägre än 220 kV, får däremot  Vindkraft – koncessionsfria elnät eller krävs koncession? Nils Ryrberg är advokat hos advokatfirman Åberg & Co AB. Foto: Stefan Tell. Elnät. Vi ansvarar för elnätet i Karlstads tätort.