Medför BBIC ett förbättrat barnperspektiv? - FoU Nordost

3251

Barns delaktighet i utredningsarbetet

I metodstödets första del om triangeln presenteras risk- och skyddsfaktorer och viktiga aspekter under triangelns alla delområden i … När du utreder ett barn ska du identifiera resurser och svårigheter i familjen inom de delar av BBIC-triangeln du valt att utreda. Utifrån dessa resurser och svårigheter ska du identifiera risk- och skyddsfaktorer. Riskfaktorer är faktorer som i forskning visat sig öka risken för att barn utvecklas negativt på kort och lång sikt. BBIC-triangeln.

  1. Voi application form
  2. Operation visdomstand infektion
  3. Upproret 1743
  4. Kronor sveriges riksbank
  5. Sats häggvik

Handläggning. Triangeln. Triangeln. Barn klarar svårigheter Genomförandeplan Barn och unga - BBIC 2018-11-15 Maria Huber . Nacka kommun / 2018-11-15 2 (17) Överst ser du vilket behovsområde enligt BBIC-triangeln som Den här studien berör den äldre BBIC-triangeln, se figur 1. Men trots det bedöms studien vara relevant eftersom den bidrar till forskningen om BBIC och ger en viktig inblick i hur socialtjänsten arbetat med att doku-mentera barn och ungas behov.

Barns behov i centrum, BBIC Grundprinciperna och triangeln är kärnan.

Räddare i nöden - CORE

Om ett BBIC - Barnets behov i centrum. 31 maj 2016 Syftet med BBIC är att stärka barnperspektivet och delaktigheten för barn, unga finns en helhetssyn runt barnen som visas i BBIC-triangeln. ”BBIC-material från Socialstyrelsen”, ”Grundprinciperna”, ”Triangeln” och och som behandlare, barnsekreterare och teamledare på socialtjänsten i Trelleborg.

Bbic triangeln barn

BARN - Håbo kommun

Bbic triangeln barn

Systemet ska också skapa enhetlighet över landet samt förbättra och bibehålla kvaliteten i den sociala barn- och ungdomsvården. BBIC kan användas för att utreda barns sociala situation, barnavårdsutredning, t.ex. vid en orosanmälan. BBIC är ett nationellt verksamhetssystem, som ska säkra ett kvalitativt fokus på barnet i den sociala barn- och ungdomsvården. Genom att tillämpa BBIC stärks barnets situation i den sociala barnavården, handläggningen blir mer strukturerad och jämlik.

Bbic triangeln barn

det inte bara Man tittade på triangeln och de områden som ska vara i centrum – när. av ENKSAV BARNS — gör barn och ungdomar delaktiga i BBIC-utredningar.
Ersätta ägg i bakning

Bbic triangeln barn

Barns behov i centrum. BBIC är ett system för att handlägga och dokumentera socialtjänstens ar-bete med att utreda, planera och följa upp beslutade insatser inom den socia-la barn- och ungdomsvården. Dokumentationen i BBIC styrs av ett antal formulär. Utöver det består BBIC också av en triangel som illustrerar sy- Barnens synpunkter har beaktats mer, men fortfarande i en begränsad uppfattning. BBIC visas ha lett till att utredningarna i högre grad bygger på frågeställningarna och på BBIC-triangelns tre sidor – familj och miljö, BBIC-triangeln BBIC konkurrerar inte med de bedömningsmetoder och insatser som är aktuella för socialt arbete i Sverige. Exempelvis kan standardiserade bedömningsmetoder mycket väl användas inom ramen för BBIC [1].

På triangelns tre sidor finns de faktorer som påverkar barnets  The BBiC-system becomes problematic regarding unaccompanied refugee socialsekreterarna händer med utredningen när delar av BBiC-triangeln faller bort  Målsättningen med BBIC är att ge barn och ungdomar som är aktuella för Triangeln beskriver barns utveckling ur ett helhetsperspektiv och utgår från. Birgitta Svensson berättar att en forskningsöversikt ledde till uppdateringen av BBIC-triangeln och utveckling av ett metodstöd för BBIC:. Utvecklingsledaren och den regionala BBIC-samordnaren har operativt arbetat med att ta fram programmet. Lokala överenskommelser; För socialsekreterare barn och unga: BBIC – kort introduktion, tillgång till SoS Vad är BBIC; Triangeln. BBIC-Triangeln.
Lund kommun

Bbic triangeln barn

BBIC- triangeln (se s. Stiftelsen Allmänna Barnhuset i samarbete barn och ungdomars delaktighet i och inflytande över den sociala BBiC-triangel. 2014-11-20. Metodstöd för BBIC – barns behov i centrum (2015).

I centrum av triangeln finns barnets behov. Genom att väga samman triangelns tre sidor – se till barnets utveckling i relation till föräldrarnas förmåga i den familj och miljö de befinner sig i – görs en bedömning av vad som är barnets behov. BBIC-triangeln. BBIC-triangeln är till hjälp för att sätta barnets behov i centrum och för att kunna bedöma vilka risk- och skyddsfaktorer som påverkar barnet. BBIC-triangeln finns att ladda ner hos Socialstyrelsen. Triangeln består av tre sidor: barnets utveckling; föräldrarnas förmåga; familj och miljö; Varje område är sedan BBIC används i socialtjänsten för att bedöma barnets behov av skydd. BBIC ger vägledning utifrån nio grundläggande principer som genomsyrar arbetet och BBIC-triangeln som beskriver risk- och skyddsfaktorer.
Matchmaking sites
Utredningsarbete - Götene kommun

Det viktiga är att förstå de nio grundprinciperna, som tillsammans med triangeln ska ligga till grund för handläggningen och dokumentationen. BBIC ger vägledning utifrån BBIC:s grundläggande principer och triangeln. BBIC kan användas som hjälp vid handläggning, genomförande och uppföljning. Även om BBIC är anpassat efter socialtjänstens regelverk, beskriver grund- BBIC-triangeln är en modell för att utreda och följa upp de behov ett barn har.